Head of Aberystwyth Business School - Aberystwyth University
Competitive Salary
Pennaeth Ysgol Fusnes Aberystwyth - Prifysgol Aberystwyth
Cyflog Cystadleuol

With heritage dating back to 1872, Aberystwyth University is a unique institution located on the beautiful West Wales coast. The Times and Sunday Times Good University Guide 2019 named Aberystwyth University “University of the Year for Teaching Quality” and the 2018 Teaching Excellence Framework (TEF) awarded the Institution Gold status. The 2014 Research Excellence Framework (REF) saw 95% of Aberystwyth’s research classified as “internationally recognised standard or higher”, which is testament to the importance of research activities within the University’s overall plans.

Aberystwyth Business School is home to exceptional teaching and research across a broad range of subjects including business, economics and management. Many courses are accredited by esteemed bodies such as CIMA, ACCA, CIPFA and AMBA, which contributes to exceptionally high levels of employability for students at all levels. There is a considerable amount of international outreach of benefit to both staff and students in terms of the study and research opportunities that it affords; this is further supported by strong relationships with regional statutory bodies including the National Assembly for Wales.

The post of Head of Aberystwyth Business School is an excellent opportunity for a talented academic leader to assume responsibility for such a dynamic and forward-thinking School. With personal academic credibility, they will be a skilled people-manager with a compelling personal vision for the future and the ability to put that into practice. A passion for the student experience is critical, as is the ability to spot opportunities for partnership and collaboration, both externally and within the University. The School is part of the Faculty of Business and Physical Sciences, which offers plentiful scope to work with colleagues from other disciplines including mathematics and computer science.

We are a Bilingual Institution which complies with the Welsh Language Standards and is committed to Equal Opportunities. You are welcome to apply for any vacancy in Welsh or English and any application submitted will be treated equally.

Closing date – 28th January 2019

Final Panel Interview – 2nd April 2019

For an informal and confidential discussion, please speak with our advisors at Berwick Partners; Elizabeth James on 01216545924.

To apply for this role, please email your CV and Cover letter to 70287@Odgersberndtson.com

---

Â’i hanes yn deillio yn ôl i 1872, mae Prifysgol Aberystwyth yn sefydliad unigryw wedi’i lleoli ar arfordir hyfryd gorllewin Cymru. Enwyd Prifysgol Aberystwyth gan The Times Good University Guide 2019 yn “Prifysgol y Flwyddyn am Ansawdd y Dysgu” ac yn 2018 dyfarnwyd Statws Aur iddi gan y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu (TEF). Gosodwyd 95% o ymchwil Aberystwyth yn y dosbarth “safon gydnabyddedig ryngwladol neu uwch” yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, sy’n brawf o bwysigrwydd gweithgaredd ymchwil yng nghynlluniau ehangach y Brifysgol.

Mae Ysgol Fusnes Aberystwyth yn gartref i ddysgu ac ymchwil eithriadol ar draws rhychwant o bynciau yn cynnwys busnes, economeg a rheolaeth. Mae sawl cwrs wedi’u hachredu gan gyrff cydnabyddedig megis CIMA, ACCA, CIPFA ac AMBA sy’n cyfrannu at lefelau eithriadol o uchel o gyflogadwyedd ymhlith myfyrwyr ar bob lefel. Ceir cyfran sylweddol o ymestyn allan rhyngwladol sydd o fudd i staff a myfyrwyr mewn perthynas â’r cyfleoedd dysgu ac ymchwil a ddaw yn ei sgil; cefnogir hyn ymhellach gan berthynas gadarn â chyrff statudol rhanbarthol megis Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae swydd Pennaeth Ysgol Fusnes Aberystwyth yn gyfle gwych i arweinydd academaidd talentog gymryd cyfrifoldeb dros Ysgol ddeinamig sy’n edrych i’r dyfodol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar hygrededd academaidd personol, yn medru rheoli pobl ac yn meddu ar weledigaeth bersonol ddeniadol ar gyfer y dyfodol ac yn gallu rhoi hynny ar waith. Mae angerdd at brofiad y myfyrwyr yn allweddol ynghyd â’r gallu i adnabod posibiliadau ar gyfer partneriaethau a chydweithio, yn allanol ac yn y Brifysgol. Mae’r Ysgol yn rhan o’r Gyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol, sy’n cynnig digon o gyfle i weithio â chydweithwyr o ddisgyblaethau eraill gan gynnwys mathemateg a gwyddorau cyfrifiadurol.

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

Dyddiad Cau – 28 Ionawr 2019

Cyfweliadau terfynol gyda panel – 2 Ebrill 2019

I wneud cais am yr rôl yma, e-bostiwch eich CV a Llythyr Eglurhaol i 70287@Odgersberndtson.com

Am drafodaeth anffurfiol a chyfrinachol, siaradwch â’n ymgynghorwyr yn Berwick Partners; Steffan Griffiths ar 02920 783 053.

You must specify where you heard about this position
You are currently offline. Some pages or content may fail to load.